Jordis - řemeslná čokoláda

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU FIRMY JORDI'S s.r.o

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o balíček produktů Jordis na pečení a zveřejnění vítězného receptu na e-shopu firmy Jordi's“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na facebookovém a instagramovém profilu firmy Jordi's určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. 

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je Jordi's s.r.o, se sídlem Špitálská 149/7, Hradec Králové 50003, IČ: 03630731 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

O co soutěžíme?
Balíček produktů Jordi's-  1x kakaový  prášek 130g, 1x vanilkový cukr 130g, 1x Tmavá čokoláda 77% 500g a  1x vanilkový lusk
Zveřejnění vítězného receptu na e-shopu pořadatele v sekci – Recepty.

Kdy a kde soutěž probíhá?
Soutěž probíhá v termínu od 17.09.2021 – do 24.09.2019 na facebookovém a instagramovém profilu pořadatele.

Podmínky soutěže: 
Podmínkou je sledování oficiálního facebookového, či instagramového profilu pořadatele.
Podmínkou je napsání komentáře k danému příspěvku, který obsahuje účastníkův recept z čokolády - recept je tedy jeho autorským dílem. 

Kdo se může soutěže zúčastnit?
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Facebook, či Instagram (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže) bez věkového omezení. 
Soutěže se nemohou zúčastnit organizátoři soutěže a zaměstnanci pořadatele.
Osoby nesplňující podmínky účasti  nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Vyhlášení výherce, předání výhry
Účastník, který splnil veškerá pravidla soutěže a napsal do komentáře svůj recept z čokolády, bude náhodně vybrán pořadatelem. Získá tak balíček produktů Jordi's.
Vybrán bude jeden výherce z facebookového, nebo instagramového profilu pořadatele – dle originality receptu.
Výběr výherce proběhne 27.9.2021.
Účatník, který v soutěži vyhrál, bude informován v příběhu facebookového a instagramového profilu pořadatele a následně také soukromou zprávou.
Účastník musí do 7 dní (od zveřejnění jeho výhry) odpovědět na soukromou zprávu od pořadatele ohledně způsobu a adresy doručení. 
Pokud účastník nezašle soukromou zprávu pořadateli do 7 dní, propadá výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům


Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 
Účastníci soutěže souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. 
Údaje o soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Účastníci výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.
Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků (i jeho receptu), či fotek souvisejících se soutěží na e-shopu, facebookovém a instagramovém profilu pořadatele. 

Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 
Účastí v soutěži a zasláním receptu se účastník zavazuje, že se jedná o jeho autorské dílo.
Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem spojena, sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společnostmi Facebook Inc..
Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronickým sociálním sítím Facebook a Instagram.
Společnosti Facebook Inc. jsou osvobozené od jakýkoliv závazků, souvícejících se soutěží.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. 
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.
Výherce nesmí vymáhat vyplacení ceny finančně.
 Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení facebookového komentáře atd..). 
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. 
Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky a pravidla soutěže, bude tak učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži.
Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.