Jordis - řemeslná čokoláda

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU FIRMY JORDI'S s.r.o

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU FIRMY JORDI'S s.r.o

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž - Narozeniny“ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na facebookovém a instagramovém profilu firmy Jordi's určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.

 

Pořadatel soutěže

 • Pořadatelem soutěže je Jordi's s.r.o, se sídlem Špitálská 149/7, Hradec Králové 50003, IČ: 03630731 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).

 

O co soutěžíme?

 • Balíček produktů Jordi's- 1x Narozeninová čokoláda 50g, 1x narozeninové pivo

 

Kdy a kde soutěž probíhá?

 • Soutěž probíhá v termínu od 08.08.2022 – do 15.08.2022 na facebookovém a instagramovém profilu pořadatele.

 

Podmínky soutěže:

 • Podmínkou je sledování oficiálního facebookového, či instagramového profilu pořadatele.

 • Podmínkou je napsání komentáře k danému příspěvku, ve kterém zmíni, jaký produkt Jordis má nejraději.

 

Kdo se může soutěže zúčastnit?

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Facebook, či Instagram (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže) bez věkového omezení.

 • Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18. let.

 • Soutěže se nemohou zúčastnit organizátoři soutěže a zaměstnanci pořadatele.

 • Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům

 • Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

Vyhlášení výherce, předání výhry

 • Účastník, který splnil veškerá pravidla soutěže a napsal do komentář, jaky produkt Jordis má nejraději, bude náhodně vybrán pořadatelem. Získá tak balíček produktů Jordi's.

 • Vybrán bude jeden výherce z facebookového a jeden výherce z instagramového profilu pořadatele – pomocí generátoru náhodných čísel.

 • Výběr výherce proběhne 15.09.2022.

 • Účatník, který v soutěži vyhrál, bude informován pod jeho komentář na facebookového a instagramového profilu pořadatele, či soukromou zprávou.

 • Účastník musí do 7 dní (od zveřejnění jeho výhry) odpovědět na soukromou zprávu od pořadatele ohledně způsobu a adresy doručení.

 • Pokud účastník nezašle soukromou zprávu pořadateli do 7 dní, propadá výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům

 

 

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

 • Účastníci soutěže souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher.

 • Údaje o soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 • Účastníci výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

 • Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků (i jeho receptu), či fotek souvisejících se soutěží na e-shopu, facebookovém a instagramovém profilu pořadatele.

 

Závěrečná ustanovení

 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 • Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem spojena, sponzorována, podporována, spravována ani jinak spojena se společnostmi Facebook a Instagram (Meta platforms).

 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronickým sociálním sítím Facebook a Instagram.

 • Společnosti Facebook Inc. jsou osvobozené od jakýkoliv závazků, souvícejících se soutěží.

 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.

 • Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

 • Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

 • Výherce nesmí vymáhat vyplacení ceny finančně.

 • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení facebookového komentáře, zprávy atd..).

 • Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

 • Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky a pravidla soutěže, bude tak učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži.

 • Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 • Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.